​1456
تعداد سفارشت
​2000
​​تعداد دنبال کنندگان در لینکدین​​​​​​​
​8000
 ​دنبال کنندگان اینستا گرام